Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

סגן הרקטור

סגן הרקטור

סגן הרקטור, פרופ' אריה רייך וצוות לשכתו מטפלים בנושאים אקדמיים על פי קביעת הרקטור.

נושאים אלו כוללים

ראשות הוועדה לקבלת תלמידים לתואר ראשון ועידוד הרשמה לאוניברסיטה

הובלת תכנית  "אילנות" לתלמידים מצטיינים לתואר ראשון

קבלת מועמדים ל"מנהיגי שוליך"

ראשות המרכז לקידום ההוראה

סקר שביעות רצון מהוראה

סדנאות הוראה

מצויינות בהוראה וטקס מרצה מצטיין

למידה מתוקשבת

היחידה להערכת איכות

תוכניות הלימודים, וריכוז ועדת ההוראה האוניברסיטאית

 

 

ראש הלשכה: יפעת חן.

 

טלפון

03-5317808

פקס

03-5352649

דוא"ל

vicerec.office@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון: 01/10/2020