Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור- 2018

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור- 2018

אופן המענה לבקשה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

9

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

2

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

-

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

-

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

-

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

4

סה"כ

15

 

 

עילות דחייה מרכזיות

שם העילה

מספר בקשות שנדחו מעילה זו

אחוז מכלל הדחיות

8(4) – המידע פורסם

 

 

9(א)(3) – פגיעה בפרטיות

1

50%

9(א)(4) – איסור על פי דין

 

 

8(1) – הקצאת משאבים

1

50%

8(2) – נוצר לפני 7 שנים

 

 

8(3) – לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות

 

 

סה"כ

2

 

 

 

זמן טיפול

 

מספר בקשות שטופלו במסגרת זו

אחוז מכלל הבקשות שטופלו

לא עלה על 15 יום

3

27%

בין 16-30 יום

3

27%

בין 31-60 יום

5

45%

בין 61-120 יום

 

 

מעל 120 יום

 

 

סה"כ

11

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 25/05/2020