Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

פרשת פקודי

פרשת פקודי

עוּרִי, שְֹפַת אֱמֶת, שָֹפָה בְרוּרָה - אפרים חזן
הכוזרי שואל במאמר השני: "וכי יש לעברית יתרון על (יתר) הלשונות? הרי הן שלמות יותר ונרחבות יותר", והוא מוכיח את יתרונה של הלשון העברית בהוכחות שונות. עוד

 

הר סיני המלווה את "כל בית ישראל בכל מסעיהם" - ד"ר שון-זליג אסטר
ההקבלה בין פסוקי הסיום של ספר שמות, המתארים את חנוכת המשכן, לבין תיאור מעמד הר סיני ידועה. עוד

 

מה בין עשיית המשכן לחזון ירידתו משמים? - ד"ר רבקה רביב
ספר "שמות" מסתיים בתיאור מרשים של חנוכת המשכן והשראת שכינה על ישראל. ידועים דברי רמב"ן בהקדמתו לחומש "שמות", ולפיהם רק בחנוכת המשכן הסתיימה יציאת מצרים. דברי רמב"ן מבארים היטב מדוע בחר הכתוב לסיים את החומש, הפותח בגלות מצרים, בתיאור חנוכת המשכן, שהרי רק באותה שעה הסתיימה הגלות. ובכל זאת, מדפדוף בחומשים הבאים מתברר שחלקים מתיאור חנוכת המשכן נחלקו בין שני חומשים נוספים: חומש ויקרא וחומש במדבר. עוד

 

כסף פקודי העדה - ד"ר מרדכי סבתו
"אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת אֲשֶׁר פֻּקַּד עַל פִּי מֹשֶׁה". רש"י מפרש: "בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן - זהב וכסף ונחושת". המעיין בלשון הכתוב על משקל הזהב, הכסף והנחושת יראה שלשון התיאור של הכסף שונה מלשון התיאור של הזהב והנחושת. בזהב נאמר: "זהב התנופה" , וכן בנחושת: "נחושת התנופה", ואילו באשר לכסף לא נאמר 'כסף התנופה' אלא "וְכֶסֶף פְּקוּדֵי הָעֵדָה". מהו טעמו של דבר? עוד


לפשר הענן וכבוד ה' שבמשכן - ד"ר איתמר ורהפטיג
לאחר שכלתה מלאכת המשכן זכו בני ישראל לגילוי שכינה, כפי שמתואר בסוף פרשתנו. בתחילת פרשת המשכן נאמר: "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (כה:ח), ואף מפורט: "וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ מֵעַל הַכַּפֹּרֶת" (כה:כב). כעת מתואר ביצוע התכנית. חמשת הפסוקים האחרונים של פרשתנו ושל הספר מתארים את גילוי השכינה על המשכן (מ:לד-לח). ברם, לכשנתבונן בהם ניווכח ששלושה נושאים בקטע זה. עוד

 

הכאוס וספר שמות - פרופ' עלי מרצבך
הענן מופיע בשכיחות גדולה במיוחד כשמשה עלה על הר סיני (סוף פרשת משפטים) ובכל פרשיות המשכן. הענן רומז על השגחה עליונה ועל דאגתו של הקב"ה לכל הצרכים של עמו. נוכחות ה' בעולם מקשה לכאורה את הבחירה החופשית על האדם, ותפקיד הענן לכסות על התערבות א-להים במהלך ההיסטוריה. הפסוקים האחרונים של ספר שמות מבליטים את אותה השגחה עליונה וכך מסכמים את הספר המתאר את יצירת עם ישראל. עוד

 

לכל פרשיות פקודי

תאריך עדכון אחרון: 20/02/2019