Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מלגות עידוד למועמדים חדשים לתואר ראשון

מלגות עידוד למועמדים חדשים לתואר ראשון

בטיפול המדור לקבלת תלמידים טל' 9392* או 03-5317000
 
מועמדים מצטיינים
"קרן הרקטור לתלמידים מצטיינים" מעניקה מלגות עידוד למועמדים מצטיינים חדשים בלבד בעלי ממוצע גבוה בבגרות ובפסיכומטרי ללא קשר למצבם הכלכלי וללא צורך בפניה מיוחדת. מועמדים מתאימים יקבלו הודעה אוטומטית על זכאותם למלגה.
מלגאי קרן הרקטור שיצטיינו במיוחד בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים (בתכנית לימודים מלאה) ויימצאו מתאימים לתכנית "אילנות" יקבלו הודעה.
היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.
 
מועמדים בוגרי ישיבות הסדר/גבוהות/מכינות-קדם-צבאיות/מדרשות לבנות
תינתנה מלגות למועמדים חדשים בלבד בעלי נתוני קבלה גבוהים בגרות ופסיכומטרי אשר ימציאו אישור לימודים בישיבות הסדר/גבוהות/מכינות קדם צבאיות/מדרשות לבנות (אישור הכולל תאריך תחילה וסיום לימודים והיקף שעות הלימודים) . המלגות מיועדות לסייע במימוש חזון מייסדי האוניברסיטה "לטפח ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל", ומתוך מטרה שמועמדים אלו ישתלבו בעתיד בתכניות לימודים ובמסלולים מיוחדים בכיוון זה. ככלל, לא תתאפשר קבלת כפל מלגות שכ"ל מטעם האוניברסיטה.
 
הערות:
1. אי מענה לשאלה בנושא לימודים תורניים בטופס ההרשמה המקוון תימנע את קבלת המלגה.
2. היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.
3. מלגת עידוד מותנית בלימודים סדירים עד סוף שנת הלימודים. סטודנט שיפסיק לימודיו – מלגתו תבוטל.
4. מתקבלים חדשים הממומנים ע"י גורמי חוץ כגון: עתודאים ומועמדים במסגרת "נחשונים להוראה", לא יהיו זכאים למלגת עידוד.
5. המלגה אינה ניתנת למתקבלים במסגרת לימודים כלליים (קבלה בתנאי).
 
תאריך עדכון אחרון: 30/05/2019