Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מלגות לתואר שלישי

מלגות לתואר שלישי

רשימת המלגות להגשה
מלגות לתלמידי מחקר ומשתלמים בתר-ד"ר

מוענקות מלגות למגישי בקשה, תלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוה בתואר שני ושלישי ואשר הגיעו להישגים, ומתקדמים בעבודת המחקר לשביעות רצון המנחה שלהם. גובה המלגות נע בין 2,000  ל-12,000 ש"ח.

תלמידי הפקולטה למדעים מדויקים ולמדעי החיים, הנדסה ורפואה, יפנו בקשותיהם למחלקות.

סטודנטים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה למלגה על הצטיינות בלימודים, וימלאו חלק א' בלבד. סטודנטים המגישים בקשות גם עקב מצבם הכלכלי, ימלאו גם את חלק ב', ויצרפו תלושי משכורת מתאימים. סטודנטים המגישים את הצעת המחקר למחלקה על פי המועד שנקבע על ידי בית הספר לתארים מתקדמים, יגישו אישור לוועדת המלגות.

יידחו על הסף:

סטודנטים שלא הגישו תכנית מחקר או דו"ח התקדמות במועד שהתבקשו לעשות על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים;
סטודנטים שהתקבלו ללימודי השלמות;
סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ה;
סטודנטים אשר ממוצע ציוניהם לתואר שני פחות מ-82, ו/או ציון התזה פחות מ-85;
סטודנטים שמקבלים מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל;
סטודנטים אשר לא התקבלו לאוניברסיטה או לא ערכו תכנית עד חודש לאחר תחילת שנה"ל;
תושבי חו"ל.

סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני, יצרפו אישור על ממוצע הציונים בתואר וציון התזה.

ניתן להגיש בקשה למלגה גם אם טרם התקבלת.

הוועדה עשויה לדחות בקשה של סטודנטים שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.

טופס בקשת מלגה לתלמידי תואר שלישי

 

תאריך עדכון אחרון: 21/07/2020