Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מלגות לתואר שני

מלגות לתואר שני

רשימת המלגות להגשה
מלגות לתלמידי מחקר

רשאים להגיש בקשה סטודנטים לתואר שני הלומדים במסלול עם תזה בלבד, בשנה א' או ב' ללימודיהם בתואר. מלגות מוענקות לסטודנטים בעלי ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני אשר הגיעו להישגים נאים בעבודת המחקר שלהם, ומתוך התחשבות במצב הכלכלי. תלמידי שנה ב' זכאים למלגה רק לאחר הגשת הצעת המחקר למחלקה. גובה המלגה נע בין 1,000 ל-10,000 ש"ח. 

מקרנות חוץ מוענקות מלגות לסטודנטים מצטיינים ונזקקים, מלגות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים בצה"ל ומלגות אחרות, לפי תנאי התורמים.

תלמידי הפקולטה למדעים מדויקים, למדעי החיים, הנדסה ורפואה, יפנו בקשותיהם למחלקות.

יידחו על הסף:

סטודנטים במסלול ללא תזה
סטודנטים במעמד השלמות
סטודנטים הלומדים לתואר שני נוסף
סטודנטים המחויבים בשכ"ל חלקי
סטודנטים שנה ג' ומעלה
סטודנטים המקבלים מימון ממקור אחר
סטודנטים בעלי ממוצע בתואר ראשון הנמוך מ-80
תושבי חו"ל

ניתן להגיש בקשה למלגה גם אם טרם התקבלת

הוועדה עשויה לדחות בקשה של סטודנטים שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.

טופס בקשת מלגה לתלמידי תואר שני

 

תאריך עדכון אחרון: 24/09/2020