Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מלגות לתואר ראשון

מלגות לתואר ראשון

רשימת המלגות להגשה


ניתן להגיש בקשות לשנה"ל תשפ"א בחודשים יוני-אוגוסט.
 

המלגות מוענקות לסטודנטים שהכנסת משפחתם נמוכה. הוועדה מעניקה מלגות מהתקציב ומלגות מקרנות החוץ, כאשר הבסיס להענקת המלגות הוא ההכנסה לנפש במשפחה וממוצע הציונים. גובה המלגה נע בין 1,000 ל-6,000 ש"ח.

מלגות מקרנות חוץ מוענקות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים, תושבי עיירות פיתוח, תלמידי מחלקות מסוימות, מצטיינים ונזקקים, ולפי תנאים אחרים של התורמים.

על מנת שנוכל לזרז את הטיפול ולתת את השירות האיכותי שלו אתם ראויים, נבקשכם להגיש את הבקשות בדוא"ל, תוך "שמירה בשם" של טופס הבקשה ב:שם משפחה, שם פרטי ומס' ת"ז [לדוגמה: ישראלי ישראל 012345678], לכתובת: milgot.office@biu.ac.il, עד סוף חודש אוגוסט, בצירוף כל המסמכים שלהלן על פי סדר רישומם (יטופלו רק בקשות שיכללו את כל המסמכים):

1.     מכתב אישי או מעובד סוציאלי (אם יש).
2.     תלושי שכר + טופס 106 – אב.
3.     תלושי שכר + טופס 106 – אם.
4.     תלושי שכר + טופס 106 – סטודנט.
5.     לנשואים: תלושי שכר + טופס 106 של בן/בת הזוג.
6.     חוזה שכ"ד (כמשכיר או כשוכר או שניהם).
7.     אישור עדכני על תשלום חודשי למשכנתה.
8.     אישור על לימודים של אחים/ילדים.
9.     תעודת שחרור ותעודת לוחם (אם יש).

תנאים והנחיות להגשת בקשה למלגה לתלמידי תואר ראשון

טופס בקשת מלגה לתלמידי תואר ראשון

טופס עדכון פרטים

 

תאריך עדכון אחרון: 03/08/2020