Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מלגות הלוואות ופרסים

מלגות הלוואות ופרסים

ראש המדור:
ד"ר אורלי פרל
 
 
צוות המדור:
אילנה כהן, מרכזת המדור
בתיה חסון, מזכירה בכירה
תהילה רדנר, מזכירה
 
 
מיקום:
בניין (שלייפר) 304, חדר 007
 
 
כתובת:
הוועדות למלגות ופרסים
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן, 52900
 
 
טלפון:
03-5318732, 03-5318501
 
 
פקס:
03-7384002
 
 
 דוא"ל:
milgot.office@biu.ac.il
 
 
מענה טלפוני לשאלות ובירורים:
ימים א', ג'
11:00-9:00, 15:30-14:00
 
ימים ב', ה'
15:30-11:00
 
יום ד'
14:00-9:00
 
 
קבלת קהל:
ימים א', ג'
14:00-11:30
 
יום ב'
10:30-8:30
 
יום ה'
10:30-8:30
 
בימים ד', ו'
אין קבלת קהל
 
 
מועד הגשה:
תואר ראשון:
מאי - יולי
 
תואר שני:
ספטמבר - אוקטובר
 
תואר שלישי:
ספטמבר - אוקטובר
 
 
מועדים למאחרים: *
במהלך חודש אוקטובר
 
 
קבלת תשובות:
מועד א':
לקראת סוף חודש נובמבר.
 
מועד מאחרים:
לקראת סוף חודש פברואר.
 
*
סטודנטים שלא הגישו בקשה למלגה במועד עקב קבלה מאוחרת לאוניברסיטה או מכל סיבה שהיא, יוכלו לעשות זאת עד למועד המצוין לעיל. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה למלגה. המלגות לזכאים שהגישו בקשתם במועד למאחרים, תהיינה בהתאם ליתרת התקציב.
**
המידע נכתב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.

 


 

 

תאריך עדכון אחרון: 27/09/2016