Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

המחלקה לתרגום וחקר התרגום

המחלקה לתרגום וחקר התרגום

הקורס "מתורגמנות קהילתית" במחלקה לתרגום וחקר התרגום מקנה מיומנויות בסיסיות במתורגמנות, ומאפשר לסטודנטים להתנדב כמתורגמנים קהילתיים, בשפות אמהרית, ערבית או רוסית.
הקורס נועד למלא משימה חברתית-קהילתית ממדרגה ראשונה: לסייע למיעוטים לשוניים (עולים חדשים, בני-מיעוטים, מהגרי עבודה ותיירים) במצבים הרגישים, שבהם עלולה תקשורת לקויה להזיק לאדם – במפגשים עם רופאים, אחיות ושאר נותני טיפול רפואי, בבית-החולים ובמרפאה. 
הדיון במתורגמנות קהילתית ורפואית, בין אם מדובר בשירות מקצועי או במערך התנדבותי, מעלה גם שאלות בדבר גבולותיו הטבעיים של התפקיד: האם המתורגמן הוא זה אשר ישא באחריות להעברת בשורות קשות לחולים ולמשפחותיהם? האם עליו להשלים עבור החולה מידע חסר, בשל הבדלי תרבות ורקע? לשאלות אלה אין תשובה חד-משמעית, אולם עצם העלאתם לדיון עשויה לתרום להבנה טובה יותר של התפקיד המורכב והעדין של הגישור בין שפות, בין תרבויות – ובין בני-אדם באשר הם.
 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 01/06/2020