Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

היחידה להערכת איכות

היחידה להערכת איכות

בס"ד

היחידה להערכת איכות

אוניברסיטת בר-אילן הקימה בשנה"ל תשס"ה (2005) את היחידה להערכת איכות והבטחתה במסגרת לשכת סגן הרקטור ובניהולו. מטרת היחידה לקדם את האיכות האקדמית במגוון תחומים.

תהליך הערכת האיכות מורכב מהשלבים הבאים:

  • פנייה בהודעה ראשונה ליחידות שעתידות לעבור הערכת איכות על מועדי התהליך.
  • שליחת הנחיות לביצוע הערכה עצמית ליחידה שעוברת הערכה.
  • מינוי ועדת הערכה וקביעת מועד לביקור ועדה חיצונית במוסד.
  • ביקור הוועדה החיצונית במוסד וקבלת דו"ח מסכם.
  • דיון בדו"ח המסכם והמלצות הוועדה בפורומים הרלוונטיים וקבלת החלטות על אופן ישומן.
  • מעקב אחר יישום המלצות הוועדה

 

בשנה"ל תש"ף (2020-2019) אוניברסיטת בר-אילן הצטרפה לפיילוט "הקמת מנגנונים פנים מוסדיים להבטחת איכות (IQA) במוסדות להשכלה גבוהה" תחת פיקוחה של היחידה להערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה.   

האגף להערכת איכות במל"ג

צוות היחידה

סגן הרקטור, פרופ' אריה רייך

מרכזת הערכת איכות, גב' לימור חפץ

פרטי התקשרות:

טלפון: 03-5317808

דוא"ל: quality.assur@biu.ac.il

 

 

תאריך עדכון אחרון: 09/11/2020