ON

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מלגות אדמס - תכנית מלגות ע"ש מרסל אדמס, מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. המלגות מיועדות לתלמידים לתואר דוקטור במדעי הטבע, במדעי החיים (לא לסטודנטים ל-MD בלבד) במתמטיקה, במדעי המחשב ובהנדסה, לשנה"ל תשפ"א. יש להגיש את הבקשה על פי ההנחיות המפורטות בתקנון, באמצעות טופס הבקשה, ללשכת הרקטור, עד לתאריך 15.12.2019.

מלגות קרן קלור - תכנית מלגות לשנה"ל תש"פ, המיועדת לתלמידים לתואר דוקטור במדעים: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מדעי החיים, חקלאות, מדעי כדור הארץ, הנדסה, וטכנולוגיה. לתלמידים שהתחילו את לימודי הדוקטורט לכל היותר שנה וחצי לפני תאריך הגשת הבקשה למלגה. יש להגיש את הבקשה על פי הנחיות המפורטות בתקנון, באמצעות טופס הבקשהללשכת הרקטור, עד לתאריך 15.12.2019.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דן רוטקוביץ - מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: dan.rotkovitch@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 08/12/2019

O