Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור- 2019

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור- 2019

חוברת דין וחשבון בר-אילן לשנת 2019

מידע אודות כלל הבקשות שטופלו

 
 

 

מספר

אחוזים

 

1. הרשות מסרה את כל המידע המבוקש באופן מלא

10

45.5%

 

2.  הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

4

18.2%

 

3. הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

0

0.0%

 

4. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

1

4.5%

 

5. הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

4

18.2%

 

6. הטיפול בבקשה טרם הסתיים

1

4.5%

 

7. הטיפול בבקשה כצד ג'

2

9.1%

 

סה"כ בקשות

22

100%

 
 

 

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו (לא כולל בקשות צד ג')

 
 

סך הבקשות הרלוונטיות

14

 

 

 

זמן הטיפול

במספר

באחוזים

 

עד 15 יום

2

15.4%

 

בין 16 ל-30 יום

7

53.8%

 

בין 31 ל-60 יום

1

7.7%

 

בין 61 ל-120 יום

2

15.4%

 

מעל 120 יום

1

7.7%

 

סה"כ*

13

100%

 

* בקשה אחת עדיין בתהליך  - משך הטיפול לא נספר

 
 

 

מידע אודות בקשות שסורבו באופן מלא או חלקי

 

סך הבקשות שסורבו (באופן חלקי)

4

 

העילה

מספר

אחוזים

9(א)(1) - פגיעה בבטחון

1

25.0%

9(א)(3) - פגיעה בפרטיות

3

75.0%

סה"כ

4

100.0%

 

 

                                                                    

 

תאריך עדכון אחרון: 12/10/2020