Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מקראות גדולות הכתר - מרכוס ועדינה כץ

מקראות גדולות הכתר - מרכוס ועדינה כץ

מפעל מקראות גדולות "הכתר" הוא ממפעלי המחקר החשובים בעולם מדעי היהדות של ימינו.

מדובר ביצירת מופת, מנכסי צאן ברזל של התרבות היהודית, הכוללת ארבעה רכיבים:

המקרא על ניקודו וטעמיו, כפי שהשתמר בספר התורה העתיק ביותר שבידנו מהמאה השביעית לערך;

ה'מסורה' על שני חלקיה: הגדולה והקטנה;

התרגומים הארמיים לפי עדי נוסח מהימנים;

פרשני המקרא הקלסיים של ימי הביניים, יוצרי פרשנות הפשט היהודית, כפי שהם מופיעים בחומש 'מקראות גדולות', ופרשנים נוספים. כל זאת לפי עדי נוסח קדומים ומהימנים.

תאריך עדכון אחרון: 15/02/2017