Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

הנהלת האוניברסיטה

הנהלת האוניברסיטה

המוסד העליון של אוניברסיטת בר-אילן הוא חבר הנאמנים, שאחראי  להתוות את המדיניות של האוניברסיטה ואת יעדיה. הסנט הוא הסמכות האקדמית העליונה באוניברסיטה. יחד עם חבר הנאמנים, הוא מופקד על שמירת היסודות הרוחניים של האוניברסיטה.

בראשה של הנהלת האוניברסיטה עומד הנשיא, פרופ' אריה צבן, ולצדו הרקטור, פרופ' אמנון אלבק; המשנה לנשיא, פרופ' משה לוינשטיין, המנכ"ל, זהר ינון; סגנית הנשיא למחקר. פרופ' שולמית מיכאלי וסגנית נשיא לפיתוח משאבים, ד"ר שרון גולדמן.

המועצה האקדמית העליונה היא הגוף הייצוגי העליון של האקדמיה באוניברסיטת בר-אילן. הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ויושב ראש המועצה האקדמית העליונה, ולצדו סגן הרקטור פרופ אריה רייך. המזכירות האקדמית מסייעת לרקטור להוציא אל הפועל את המדיניות האקדמית.

תאריך עדכון אחרון: 01/10/2020