Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מסלול

מסלול

מסלולי לימוד

להלן מסלולי הלימוד הקיימים והיקף השעות השבועיות (ש"ש) או נקודות זכות (נ"ז) שיש להשלים בתואר ראשון.

מורחב (חד-חוגי) לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז)
מסלול המתמקד במקצוע (תחום לימוד) או חוג מרכזי אחד
לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז) דיסציפלינרי + 10 ש"ש (20 נ"ז)  לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקה להשלמה ל-64 ש"ש (128 נ"ז) .


דו ראשי (דו-חוגי) לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז)
במסלול דו-ראשי נלמדים שני מקצועות/חוגים באופן שווה
לפחות 27 ש"ש (54 נ"ז)  דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש (20 נ"ז) בלימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות להשלמה ל-64 ש"ש (128 נ"ז) .


דו-ראשי מובנה (דו-חוגי)  לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז)
לפחות 25 ש"ש (50 נ"ז) דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש (20 נ"ז) בלימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות להשלמה ל-64 ש"ש (128 נ"ז). דו ראשי מובנה אפשרי רק כאשר ישנה חפיפה מקצועית אמיתית בתכנים המקצועיים של שני החוגים, המצדיקה צמצום בהיקף הלימודים עקב קיום קורסים בעלי תכנים דומים בשני החוגים, והוא מחייב התאמה במערכות השעות של שני החוגים. ההחלטה על שילוב מקצועות כדו ראשי מובנה מתקבלת על ידי ועדת ההוראה לתואר ראשון ומאושרת על ידי הוועדה המרכזת של האוניברסיטה

מורחב-מורחב (תואר מורחב כפול) לפחות 110 ש"ש (220 נ"ז)
לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז) דיסציפלינריים  בכל  אחד משני המקצועות + 10 ש"ש (20 נ"ז) לימודי יסוד במדעי היהדות  + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות להשלמה ל-110 ש"ש (220 נ"ז). אם קיימת זיקה בין שני המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים במסלול זה עד להיקף של לפחות 96 ש"ש (192 נ"ז) : לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז)  בכל אחד משני המקצועות + 10 ש"ש לימודי יסוד במדעי היהדות + + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות להשלמה  ל- 96 ש"ש (192 נ"ז).


מורחב-ראשי (תואר וחוג אחרי תואר אפשר במקביל לתואר)
לפחות 91 ש"ש (182 נ"ז) : לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז)  של המקצוע המורחב (על פי סעיף 4.א.) +לפחות 27 ש"ש (54 נ"ז)  מקצועיות במסלול הראשי.

אם קיימת זיקה בין המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים במסלול זה עד להיקף של לפחות 84 ש"ש (168 נ"ז) : לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז) דיסציפלינרי של המקצוע המורחב + 10 ש"ש (20 נ"ז)  לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי העשרה בהתאם לדרישות המחלקות + 24 ש"ש (48 נ"ז) דיסציפלינרי במקצוע הראשי.

תאריך עדכון אחרון: 22/01/2019