ON

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

חקר הציונות הדתית - המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש זרח ורהפטיג באוניברסיטת בר-אילן ומשפחתו של יצחק מאיר - מדינאי ויוצר ציוני-דתי, מחנך ודיפלומט, סופר ומחזאי - מציעים בזאת מלגה בגובה של מלגת נשיא למי שיכתוב דוקטורט על גישתו המדינית, החינוכית ו/או הספרותית של יצחקר מאיר, אשר דמותו מבטאת את התמורות והפרופיל האידיאולוגי של הציונות הדתית. המלגה מוצעת לתלמידי תואר שלישי במחלקות מדעי המדינה, מחשבת ישראל, תולדות ישראל וספרות עם ישראל ועוד. את עבודת הדוקטורט ינחה פרופ' דב שוורץ. המעוניינים יפנו למרכזת המכון לאה שפירא, בטלפון: 03-5344447, או לפרופ' דב שוורץ, בדואר אלקטרוני: dov.schwartz@biu.ac.il.

האגודה הישראלית ללימודים קנדיים - מלגות האגודה ע"ש אריה שחר, לשנה"ל תש"פ. המלגה מיועדת לסייע לתלמידי מחקר (דוקטורנטים ומאסטרנטים) הכותבים עבודת דוקטור/עבודת גמר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בנושאים בעלי תכנים קנדיים או בנושאים בהם קיים עניין משותף לקנדה ולישראל. פרטים ורישום באתר האגודה. לבירורים נוספים ניתן לפנות למרכז הלברט ללימודים קנדיים, בטלפון: 02-5881344 או בדואר אלקטרוני: mscanada@mail.huji.ac.il. מועד אחרון להגשה: 20 בינואר 2020.

מלגות וולטר ליבך - מענק על עבודות תזה או דוקטורט מטעם מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי. יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים בהנחיות ההגשה, בקובץ PDF אחד, ולשלוח ב-4 עותקים בדואר רגיל וכן למייל המכון, בכתובת: מכון וולטר לביך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, בניין נפתלי, קומה 5, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, 6997801. Lebachinst@tauex.tau.ac.il. מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2020.

מלגות ללימודי פסיכומטריקה - הוועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה מציעה מלגות מחייה לפוסט-דוקטורנטים בפסיכומטריקה במוסדות לימודים בחו"ל, בתחום: מדידה והערכה בחינוך, פסיכולוגיה כמותית/מתמטית, פסיכומטריקה. המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי בשנתם האחרונה, או בעלי תואר דוקטור מהחמש השנים האחרונות, בתחומים: חינוך, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, כלכלה, מדעי המחשב וכדומה. לפרטים וכן להגשת הבקשה למלגה (על פי ההנחיות בתקנון) ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: ICAP@nite.org.il. מועד אחרון להגשה: 15 בפברואר 2020.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דן רוטקוביץ - מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-7384070, או בדואר אלקטרוני: dan.rotkovitch@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 16/01/2020

O