ON

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מלגות הקרן הלאומית למדע (ISF) - תכנית מלגת מחיה לפוסט-דוקטורנטים במדעי החברה, בארץ או בחו"ל, לשנת 2020. ההגשה מחייבת הרשמה לתכנית במערכת ISF online. מועד אחרון להרשמה לתכנית: 4 ביולי 2019, בשעה 13:00. בסיום ההרשמה יתקבל מספר בקשה. לא ניתן להגיש בקשות למלגה ללא הרשמה לתכנית.
הנחיות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן. הגשת הבקשה למלגה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 2 ביולי 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 18 ביולי 2019, בשעה 13:00.

מלגות ע"ש אל"מ אילן רמון ז"ל - מלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-ד"ר, שעבודת המחקר שלהם עוסקת בתחומים: תצפיות לעבר כדור הארץ מהחלל; פיתוח מכשור, רכיבים, תתי-מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל. יודגש כי על תכנית המחקר לכלול היתכנות יישומית ו/או המלצות לקידום מדיניות. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 9 ביולי 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 16 ביולי 2019, בשעה 15:00, לכתובת: ramon@most.gov.il.

תכנית קרן אייסף - התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר שלישי במוסדות הלימוד בישראל לשנה"ל תש"פ, בכפוף לתנאים המפורטים בתכנית. עדיפות לבוגרי קרן אייסף. יש להגיש 2 המלצות אקדמיות לדואר אלקטרוני: phd@isef.org.il. את הבקשות יש להגיש באמצעות אתר הקרן. מועד אחרון להגשה: 31 ביולי 2019.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דן רוטקוביץ - מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: dan.rotkovitch@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 19/05/2019

O