Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מלגות לתואר שלישי

מלגות לתואר שלישי

מוענקות מלגות למגישי בקשה, תלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוה בתואר שני ושלישי ואשר הגיעו להישגים, ומתקדמים בעבודת המחקר לשביעות רצון המנחה שלהם. גובה המלגות נע בין 2,000  ל-12,000 שקל.

תלמידי הפקולטה למדעים מדויקים ולמדעי החיים, יפנו בקשותיהם למחלקות.

להלן הנחיות למילוי טופס הבקשה:

1.     תלמידים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה למלגה על הצטיינות בלימודים, וימלאו חלק א' בלבד. תלמידים המגישים בקשות גם עקב מצבם הכלכלי, ימלאו גם חלק ב', יצרפו תלושי משכורת מתאימים ויוכלו לקבל תוספת.

2.     סטודנט הנכלל באחת מהקטגוריות הבאות, יידחה על הסף:

Ÿלא הגיש תכנית מחקר או דו"ח התקדמות במועד שהתבקש לעשות כן על ידי הוועדה לתואר שלישי.

Ÿסטודנט שהתקבל ללימודי השלמות.

Ÿהחל את לימודיו לפני שנה"ל תשע"ז.

Ÿממוצע ציוניו לתואר שני פחות מ-82, ו/או ציון תזה פחות מ-85.

Ÿסטודנטים שהתקדמותם במחקר אינה משביעת רצון.

Ÿסטודנטים שמקבלים מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל.

Ÿסטודנט אשר לא התקבל לאוניברסיטה או לא ערך תכנית עד חודש לאחר תחילת שנה"ל.

Ÿתושבי חו"ל.

3.     סטודנטים שסיימו את לימודי ה-M.A., יצרפו אישור על ממוצע ציוני ה-M.A. וציון התזה.

4.     יש להגיש את כל המסמכים המצורפים בנייר בגודל A4 בלבד.

טופס בקשת מלגה לתלמידי תואר שלישי

תאריך עדכון אחרון: 21/09/2016