Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מלגות לתואר שני

מלגות לתואר שני

רשאים להגיש בקשה תלמידי תואר שני הלומדים במסלול עם תזה בלבד, בשנה א' או ב' ללימודיהם בתואר. מלגות מוענקות לסטודנטים בעלי ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני אשר הגיעו להישגים נאים בעבודת המחקר שלהם, ומתוך התחשבות במצב הכלכלי. גובה המלגה נע בין 1,000 ל-10,000 ש"ח. 

מקרנות חוץ מוענקות מלגות לסטודנטים מצטיינים ונזקקים, מלגות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים בצה"ל ומלגות אחרות, לפי תנאי התורמים.

תלמידי הפקולטה למדעים מדויקים ולמדעי החיים, יפנו בקשותיהם למחלקות.

להלן הנחיות למילוי טופס הבקשה:

1.     זכאים להגיש בקשה למלגה רק סטודנטים במעמד מן המניין הלומדים בתכנית מלאה במסלול עם תזה, תלמידי שנה ראשונה או שנייה. תלמידי שנה שנייה יקבלו מלגה רק לאחר אישור הצעת המחקר שלהם.

2.     נא לצרף אישורים מתאימים על גובה ההכנסה בכל מקום שבו נדרש לציין הכנסה. הוועדה עשויה לדחות בקשה של סטודנטים שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.

3.     יידחו על הסף:

Ÿתלמידים במסלול בלי תזה.

תלמידי השלמות.

סטודנטים הלומדים ל-M.A. נוסף.

תלמידים הלומדים חלקית.

תלמידי שנה ג' ומעלה.

תלמידים המקבלים מימון ממקור אחר.
 

4.     יש להגיש את כל המסמכים המצורפים בנייר בגודל A4 בלבד.

 

טופס בקשת מלגה לתלמידי תואר שני

 

 

תאריך עדכון אחרון: 21/09/2016