סטודנטים

תואר שני

Arabic Chinese English

תואר שני

תקנות שכ"ל לתואר שני
תלמיד הלומד לתואר שני, ישלם לא פחות מ-200% שכ"ל עבור לימודיו. תלמידים הלומדים תואר שני במגמת חינוך מיוחד בנושא "לקויות למידה" ו"אוטיזם" ישלמו לא פחות מ-250% עבור לימודיהם. שכ"ל ששולם עבור לימודי השלמה ו/או לימודים במסגרת תואר אחר, לא יכלל בחישוב תשלום המינימום של שכ"ל.
 
א.
בכל אחת משתי השנים האחרונות ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו, ולא פחות מ-50% שכ"ל.
 
 
ב.
מהשנה השלישית ואילך ישלם:
 
אם צבר 200% - ישלם לפי חלקיות לימודיו + 10% תקורה. אם נשארו תיזה ו/או בחינת גמר ישלם 10% שכ"ל בלבד + תשלומים נלווים מלאים.
 
אם טרם צבר 200% שכ"ל - ישלם לפי חלקיות לימודיו אך לא פחות מ-50% שכ"ל + תשלומים נלווים מלאים.
 
 
ג.
אם סטודנט סיים חובות שמיעה בתום 4 שנות לימוד ונותרה לו בחינת גמר ו/או הגשת תיזה, ישלם 10% שכ"ל בלבד + תשלומים נלווים מלאים.
 
 
ד.
סטודנט חייב לשלם 200% שכ"ל לתואר שני אלא אם כן קיבל פטור בגין לימודים באותו תואר נלמד.
 
 
ה.
שכ"ל יחושב כל שנה על פי השעות במסלולו של התלמיד. אם יקבל פטורים מהוועדה לתואר שני, הפטור משכ"ל יזוכה בסוף לימודיו.
 
 
ו.
המחיר לשעה עודפת לתלמידי תואר שני יהיה לפי תחשיב של 1/30 לשעה מתוך 200% שכ"ל.


בוגר אשר סיים לימודיו לתואר שני - מסלול ב' (בלי תיזה) ועובר ללמוד במסלול א' (עם תיזה), יהיה עליו לשלם 100% שכ"ל נוספים (בנוסף ל-200% שכ"ל ששילם עבור לימודיו במסלול ב').
 
תלמיד אשר סיים לימודי תעודה במתורגמנות וממשיך לימודיו לתואר שני באחד מן המקצועות: אנגלית, ערבית או צרפתית, יחוייב לפי היקף לימודיו, יחסית להיקף הלימודים הנדרש מתלמיד תואר שני רגיל לתואר, פטור מדמי פנייה, אך ישלם לא פחות מ-100% מינימום שכ"ל לתואר.
 
תלמיד שסיים לימודי תעודה בעיתונאות ותקשורת, וממשיך לתואר שני, ישלם מינימום שכ"ל לתואר שני בגובה של 100% שכ"ל (לא כולל לימודי השלמה).
 
תלמידים אשר סיימו לימודיהם לתואר שני ומבקשים ללמוד תואר שני נוסף יחוייבו לפי היקף לימודיהם יחסית להיקף הלימוד הנדרש מבוגר תואר שני רגיל לתואר ולא פחות מ-100% מינימום שכ"ל לתואר.
 
השלמות לתואר שני
א.
תלמיד שהתקבל לתואר שני עם קורסי השלמה, ישלם לפי המסלול של תואר שני ולשעות של ההשלמה ישלם 4.7% לשעה (מתוך 100% שכ"ל). בתעריף זה יחוייבו הסטודנטים רק במצבים שהמחלקה תאפיין בתלש-קל את קורסי ההשלמה בנפרד. במצבים שהקורסים לא יאופיינו, יחוייבו הסטודנטים בתחילה לפי שעות רגילות של תואר שני ובגמר מכסת שעות הלימוד התקניות של לימודי התואר השני יחושב שכ"ל עבור שעות ההשלמה לפי 4.7% לכל שעה שבועית, בתנאי שלא חרג ממכסת השעות שנקבעה על ידי הוועדה. שעות עודפות מעבר לכך יחוייבו לפי 6.7% לכל שעה שבועית.
 
 
ב.
תלמידי תואר שני שיחוייבו בלימודי השלמה מעל 6 שעות שבועיות, תיווסף להם שנה נוספת לשנים התקניות לצורך חישוב התקורה בלבד.
 
 
ג.
תשלומי שכר לימוד ששולמו בשנת ההשלמה עבור קורסים אקדמיים לתואר שני, לא יצטברו בחישוב מינימום שכר הלימוד לתואר שני.

 

תאריך עדכון אחרון: 15/12/2014